ปีการศึกษา 2562

นางสาวพิมลพรรณ หนูพันธ์  รหัสนักศึกษา 62225450101 วิชา การประยุกต์นวัตกรรมการสื่อสารสมัยใหม่เพื่องานธุรกิจ

นายวีระศักดิ์ ราชมาจักร์  รหัสนักศึกษา 62225450106 วิชา การประยุกต์นวัตกรรมการสื่อสารสมัยใหม่เพื่องานธุรกิจ

นายณัฐกิตติ์ นะรานรัมย์ รหัสนักศึกษา 61125260114  นักศึกษาช่วยงานแนะแนวสาขา
นางสาวไอลดา นุศิษย์ภาพ รหัสนักศึกษา 61125260115  นักศึกษาช่วยงานแนะแนวสาขา