สำหรับนักศึกษา

หลักสูตรมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะดำเนินการให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเข้ามามีบทความสำคัญในการบริหารจัดการหลักสูตร สำหรับนักศึกษามีความเกี่ยวข้องในทุกทุกองค์ประกอบ ผลที่ได้จากการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
นักศึกษามีความมั่นใจว่าอาจารย์ที่มาสอนนั้นมีคุณวุฒิและมีผลงานทางวิชาการที่ครบถ้วนและถูกต้องตรงตามสาขาวิชาที่เปิดสอน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
นักศึกษามีความมั่นใจว่าในหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู่นั้น มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และมีงานทำตรงตามสาขาวิชา และผลการปฏิบัติงานได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
นักศึกษามีความมั่นใจว่าในขณะที่กำลังศึกษาอยู่นั้นจะได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีทักษะอันพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 รวมไปถึงการได้รับความเอาใจใส่ดูแลจากอาจารย์ในหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
นักศึกษามีความมั่นใจว่าอาจารย์ที่มาสอนนั้นจะมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
นักศึกษามีความมั่นใจว่าหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู่นั้นมีความทันสมัย ก้าวหน้าตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน โดยผลการเรียนรู้นั้นเป็นไปตามหลักการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
นักศึกษามีความมั่นใจว่าจะมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่พอเพียง เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องมีส่วนร่วมในการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสะท้อนข้อมูลที่ถูกต้องและนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง