โครงสร้างหลักสูตร

        โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต โดยสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและกลุ่มวิชา  ดังนี้

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

     1 .1 กลุ่มวิชาภาษา 
       บังคับเรียน  9 หน่วยกิต
       1501101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
       1501102 ภาษาอังกฤษประยุกต์เพื่อการสนทนา
       1501103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

     1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       บังคับเรียน  6 หน่วยกิต
       2001101 ความงามของชีวิต
       2001102 ศาสตร์พระราชา
       เลือกเรียน  3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
       2001203 สุรินทร์ศึกษา
       2001204 อาเซียนศึกษาและประชาคมโลก
       2001205 ความจริงของชีวิต
       2001206 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
       2001207 หน้าที่พลเมือง
       2001208 การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
       2001209 การรู้สารสนเทศ
       2001210 วรรณกรรมและการสร้างองค์ความรู้
       2001211 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมท้องถิ่น
       2001212 สุนทรียภาพของชีวิต
       2001213 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
       2001214 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน
       2001215 จิตวิทยาเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
       2001216 หลักการบริหารและการจัดการ
       2001217 มนุษย์กับเศรษฐกิจ

     1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
       บังคับเรียน  9 หน่วยกิต
       4001101 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต
       4001102 ศาสตร์เพื่อชีวิต
       4001103 การรู้ดิจิทัล

   1.4 เลือกเรียน ในรายวิชาเลือกตามกลุ่มวิชาต่างๆ ไม่น้อยกว่า

9 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

9 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

9 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

91 หน่วยกิต

     2.1 กลุ่มวิชาแกน 
       บังคับเรียน  30 หน่วยกิต
        3561002 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
        3601001 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ
        3521101 การบัญชีชั้นต้น
        3591101 หลักเศรษฐศาสตร์
        3532202 การภาษีอากรธุรกิจ
        3532401 การจัดการการเงิน
        3562004 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
        3542403 การจัดการการตลาด
        3563009 สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานธุรกิจ
        3564010 การจัดการเชิงกลยุทธ์

     2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ
       วิชาเอกบังคับ บังคับเรียน 39 หน่วยกิต
        3601101 นวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
        3601304 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึ่ม
        3602101 การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล
        3602202 การประยุกต์นวัตกรรมการสื่อสารสมัยใหม่เพื่องานธุรกิจ
        3602301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
        3602302 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
        3602401 ระบบฐานข้อมูล
        3602402 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
        3603102 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
        3603105 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
        3603107 สัมมนานวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
        3603202 การพัฒนานวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
        3604102 โครงงานนวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

       วิชาเอกเลือก เลือกเรียน  15 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
        3601002 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
        3601202 การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดียเพื่องานธุรกิจ
        3601402 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
        3602204 คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น
        3602205 การตลาดดิจิทัล
        3602206 การประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
        3602303 การโปรแกรมภาษาจาวา
        3602403 การติดตั้งและการจัดการระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
        3603201 การถ่ายภาพดิจิทัล
        3603203 ธุรกิจอัจฉริยะ
        3603204 การจัดการระบบฐานข้อมูล
        3603301 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
        3603302 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
        3603304 การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น
        3603401 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล
        3604101 ระเบียบวิธีวิจัยทางนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        3604001 ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์

   2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
     3604501 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์
     3604502 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์
     หรือกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
     3604503 การเตรียมสหกิจศึกษา
     3604504 สหกิจศึกษา

30 หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

54 หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)


3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

7  หน่วยกิต
2(90)
5(350)

1(อบรม 30 ชั่วโมง)
6(1 ภาคการศึกษา/ 16 สัปดาห์)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
     
 ระดับปริญญาตรีสาขาวิชานวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว

6 หน่วยกิต