เกี่ยวกับเรา

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน โดยกำหนดภาระหน้าที่ประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยคือการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะความชำนาญในการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสร้างสรรค์นวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม นำเสนองานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตามเท่าทันการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ประกอบกับหลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบเริ่มจากคณะอนุกรรมการสภาวิชาการในคราวการประชุมครั้งที่ 12 / 2561 เมื่อวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้รับการเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวการประชุมครั้งที่ 1 / 2562 เมื่อวันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 และได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในคราวการประชุมครั้งที่ 6 / 2562 เมื่อวันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชานวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562 จะทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตได้อย่างมีประสิทธิผลต่อไป