SRRU2TSADAO

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กิจกรรมแนะนำคณะทำงาน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ พื้นที่ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์


สอบถามผู้ประสานงานโซน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ประธานกรรมการ
อ.ดร.สุรีย์ฉาย สุคันธรัต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
กรรมการที่ปรึกษา
นายเฮียบ สาแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา
กรรมการที่ปรึกษา
นายสาคร ชัยสิทธิ์
กำนันตำบลสะเดา
กรรมการ
อ.ดร.ประภาพร บุญปลอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
กรรมการ
อ.สุรัตน์ สุขมั่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
กรรมการ
อ.พุฒิพงษ์ รับจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
กรรมการ
อ.ดร.วิจิตรา โพธิสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะทำงาน

ตำแหน่งงาน เฝ้าระวังประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด
นายประมวล สุทธิสุข
ประชาชน
ตำแหน่งงาน เฝ้าระวังประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด
นางสาวสุวรรณี นาคเกี้ยว
ประชาชน
ตำแหน่งงาน เฝ้าระวังประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด
นางสาวสุวรรณี บุญยืน
บัณฑิตจบใหม่
ตำแหน่งงาน การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน
นางบัวสอน บุญโยดม
ประชาชน
ตำแหน่งงาน การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน
นายเตชิษฏ์ ขำพิมาย
บัณฑิตจบใหม่
ตำแหน่งงาน การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมในชุมชน
นางสาวภัสนันท์ ลักขษร
บัณฑิตจบใหม่
ตำแหน่งงาน การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน
นางสาวจามจุรี ดีพร้อม
ประชาชน
ตำแหน่งงาน การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน
นางสาวอุทุมวรรณ ลักขษร
บัณฑิตจบใหม่
ตำแหน่งงาน การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน
นางสาวรจนา สอนงาม
บัณฑิตจบใหม่
ตำแหน่งงาน การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน
นางสาวจิตตรา บุตรงาม
นักศึกษา
ตำแหน่งงาน พัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่
นายศรันย์ หาญพิทักษ์
บัณฑิตจบใหม่
ตำแหน่งงาน พัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่
นายธนิก พลังวัฒนกุล
บัณฑิตจบใหม่
ตำแหน่งงาน พัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่
นางสาวนันทภัทร โสขะ
ประชาชน
ตำแหน่งงาน พัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่
นางสาวตวงรัตน์ แก้วดี
นักศึกษา
ตำแหน่งงาน พัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่
นายทักษิณ ปิ่นหอ
นักศึกษา
ตำแหน่งงาน วิเคราะห์ข้อมูล
นางสาวอุไรวรรณ บุญโสภา
บัณฑิตจบใหม่
ตำแหน่งงาน วิเคราะห์ข้อมูล
นางสาวอทิตยา ลักขษร
นักศึกษา
ตำแหน่งงาน วิเคราะห์ข้อมูล
นางสาวสุขฤทัย สมใจหวัง
นักศึกษา