บุคลากร

158b47d626a9b920ef16c4cd06d516343abf50f6
อาจารย์ ดร.วิจิตรา โพธิสาร

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก

วุฒิการศึกษา : ค.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประเทศ : THAILAND

วิจิตรา  โพธิสาร. (2558). “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลบัณฑิตและศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.” ใน การประชุมวิชาการในการประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1. วันที่ 30 มกราคม 2558. หน้า 256 – 263. กรุงเทพฯ : สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์.

นราวุธ สินสุพรรณ์, วิจิตรา โพธิสาร, อุไร เชื่อมไธสง, จักรี สาแก้ว, กุสินารา ชัยสีดา. (2559). “ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.” ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 8. วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2559. หน้า B165 – B171. สุรินทร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.

วิจิตรา  โพธิสาร, นวัฒกร  โพธิสาร และชูวงศ์  พรหมบุตร. (2560). “การศึกษาการยอมรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสุรินทร์.” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4. วันที่ 10 มีนาคม 2560. หน้า 696 – 704. เพชรบูรณ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.

วิจิตรา  โพธิสาร, พิสชานันท์ สนธิธรรม, ชูวงศ์  พรหมบุตร และสุรัตน์  สุขมั่น. (2560). “การพัฒนาระบบห้างสรรพสินค้าออนไลน์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการขายของร้านค้าในจังหวัดสุรินทร์ กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11. วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2560. หน้า 53 – 61. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

อลงกรณ์  อัมพุช และ วิจิตรา  โพธิสาร. (2561, กรกฎาคม – ธันวาคม). “การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม เรื่อง ประชาคมอาเซียนของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน” วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 9(2) : 60 – 66.

นวัฒกร โพธิสาร, วิจิตรา โพธิสาร, โกเมท จันทรสมโภชน์, สันติ ครองยุทธ, มัญญนา จำปาเทศ. (2562). สื่อประสมสำหรับการตลาดออนไลน์. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 2. วันที่ 6 มิถุนายน 2562. หน้า 84 – 91. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.

จำนงค์ จันทร์เขียว, วิจิตรา โพธิสาร, พิสชานันท์ สนธิธรรม. (2562). การประยุกต์ใช้สื่อประสมผ่านกระบวนการสังเคราะห์คติพจน์ สุภาษิต คำพังเพยในวรรณคดีบทละครเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน. ในการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2. วันที่ 22 สิงหาคม 2562. หน้า 155 – 168. สุรินทร์: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

จำนงค์ จันทร์เขียว, วิจิตรา โพธิสาร, พิสชานันท์ สนธิธรรม. (2562). “การประยุกต์ใช้สื่อประสมผ่านกระบวนการสังเคราะห์คติพจน์ สุภาษิต คำพังเพยในวรรณคดีบทละครเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน. ” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 21(2) กรกฎาคม – ธันวาคม. หน้า 187 – 200.

วิจิตรา โพธิสาร, ชูวงศ์ พรหมบุตร, จักรพงษ์ เจือจันทร์, สุรีย์ฉาย สุคันธรัต, มัญญนา จำปาเทศ, เสาวนีย์ ปรางค์ชัยกุล, พิมภัสสร ชูตระกูล, ประภาพร บุญปลอด. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการกับความพึงพอใจต่อบัณฑิตหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต. 19(4). 434 – 444.

105e7083d43d07e6c3daa018b0253db2c2fd1d3d
อาจารย์ชูวงศ์ พรหมบุตร

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท

วุฒิการศึกษา : MNCM Master of Network and Communications Management

สถานศึกษา : Devry University

ประเทศ : UNITED STATES

วิจิตรา  โพธิสาร, นวัฒกร  โพธิสาร และ ชูวงศ์  พรหมบุตร. (2560). “การศึกษาการยอมรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสุรินทร์.” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4. วันที่ 10 มีนาคม 2560. หน้า 696 – 704. เพชรบูรณ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.

วิจิตรา  โพธิสาร, พิสชานันท์ สนธิธรรม, ชูวงศ์  พรหมบุตร และสุรัตน์  สุขมั่น. (2560). “การพัฒนาระบบห้างสรรพสินค้าออนไลน์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการขายของร้านค้าในจังหวัดสุรินทร์ กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11. วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2560. หน้า 53 – 61. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

วิจิตรา โพธิสาร, ชูวงศ์ พรหมบุตร, จักรพงษ์ เจือจันทร์, สุรีย์ฉาย สุคันธรัต, มัญญนา จำปาเทศ, เสาวนีย์ ปรางค์ชัยกุล, พิมภัสสร ชูตระกูล, ประภาพร บุญปลอด. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการกับความพึงพอใจต่อบัณฑิตหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต. 19(4). 434 – 444.

b302e5fa9e350b078e068da8c5483034189ef755
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ เจือจันทร์

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก

วุฒิการศึกษา : ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประเทศ : THAILAND

จักรพงษ์ เจือจันทร์ และณภัทชา ปานเจริญ. (2559). “การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.” ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 8. วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2559. หน้า D375 – D382. สุรินทร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.

สุวิทย์ ธีรศาศวัต, บัวพันธ์ พรหมพักพิง, สมศรี ชัยวณิชยา, นิลวดี พรหมพักพิง, จักรพงษ์ เจือจันทร์. (2561). “กำเนิดและพัฒนาการของตลาดสดและผู้ค้ารายย่อยในภาคอีสาน” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.  20(2) : 53 – 65.

จักรพงษ์  เจือจันทร์ และวิจิตรา  โพธิสาร. (2561) . “พัฒนาการของตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์และผู้ค้ารายย่อย.” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 9”. วันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2561. หน้า 2120 – 2133. สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.

จักรพงษ์  เจือจันทร์, พรรณนิการ์ กงจักร, พัชราภรณ์  เกลียวแก้ว, พุฒิพงษ์  รับจันทร์. (2562). “การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการสินค้าชุมชนในการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล: กรณีศึกษาอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์.” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10” วิจัยและนวัตกรรมนำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน. วันที่ 19 – 20 กันยายน 2562. หน้า I81 – I89. สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.

พิสชานันท์ สนธิธรรม, จักรพงษ์ เจือจันทร์, เพ็ญนฤมล จะระ, ธนกุล แสงวิชัย, ชาคร พันจันดา. (2562). “ระบบฐานข้อมลู จองคิวสีข้าว กรณีศึกษาโรงสีสมศักดิ์.” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10” วิจัยและนวัตกรรมนำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน. วันที่ 19 – 20 กันยายน 2562. หน้า I245 – I256. สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์. 

วิจิตรา โพธิสาร, ชูวงศ์ พรหมบุตร, จักรพงษ์ เจือจันทร์, สุรีย์ฉาย สุคันธรัต, มัญญนา จำปาเทศ, เสาวนีย์ ปรางค์ชัยกุล, พิมภัสสร ชูตระกูล, ประภาพร บุญปลอด. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการกับความพึงพอใจต่อบัณฑิตหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต. 19(4). 434 – 444.

76de36016d945113e23d0666231a7c3257eadca9
อาจารย์สุรัตน์ สุขมั่น

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท

วุฒิการศึกษา : วท.ม. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

สถานศึกษา : เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประเทศ : THAILAND

ปูรณ์ภัสสร  สันติอิทธิกุล, สุรัตน์  สุขมั่น. (2558). “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลคุณภาพดิน จังหวัดสุรินทร์.” ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6. 26 มิถุนายน 2558. สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. หน้า 831 – 843.

วิจิตรา  โพธิสาร, พิสชานันท์  สนธิธรรม, ชูวงศ์  พรหมบุตร, สุรัตน์  สุขมั่น. (2560). การพัฒนาระบบห้างสรรพสินค้าออนไลน์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการขายของร้านค้าในจังหวัดสุรินทร์ กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11. 13 – 14 มิถุนายน 2560. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. หน้า 53 – 61

สุรัตน์  สุขมั่น. (2562).  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อเสริมสร้างทักษะการสร้างเว็บ  ระดับมัธยมศึกษาสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 8 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 20 – 21 สิงหาคม 2562. กรุงเทพมหานคร : โรงแรมกานต์มณี พาเลซ. หน้า 82 – 89. 

3b2dc4eb7453171b77c2f7bdd402f2ee5257f2ad
อาจารย์พิสชานันท์ สนธิธรรม

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท

วุฒิการศึกษา : วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประเทศ : THAILAND

เพ็ญนฤมล จะระ, วิมลกานต์ จันทร์ประเสริฐ, ทรงกลด พลพวก และพิสชานันท์ สนธิธรรม. (2561, มกราคม – มิถุนายน). “บิทคอยน์ กับ เศรษฐกิจยุคดิจิทัล” วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา. 5(1) : 275 – 281.

วิจิตรา  โพธิสาร, พิสชานันท์ สนธิธรรม, ชูวงศ์  พรหมบุตร และสุรัตน์  สุขมั่น. (2560). “การพัฒนาระบบห้างสรรพสินค้าออนไลน์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการขายของร้านค้าในจังหวัดสุรินทร์ กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11. วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2560. หน้า 53 – 61. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

จำนงค์ จันทร์เขียว, วิจิตรา โพธิสาร, พิสชานันท์ สนธิธรรม. (2562). การประยุกต์ใช้สื่อประสมผ่านกระบวนการสังเคราะห์คติพจน์ สุภาษิต คำพังเพยในวรรณคดีบทละครเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน. ในการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2. วันที่ 22 สิงหาคม 2562. หน้า 155 – 168. สุรินทร์: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

พิสชานันท์ สนธิธรรม, จักรพงษ์ เจือจันทร์, เพ็ญนฤมล จะระ, ธนกุล แสงวิชัย, ชาคร พันจันดา. (2562). “ระบบฐานข้อมลู จองคิวสีข้าว กรณีศึกษาโรงสีสมศักดิ์.” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10” วิจัยและนวัตกรรมนำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน. วันที่ 19 – 20 กันยายน 2562. หน้า I245 – I256. สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์. 

จำนงค์ จันทร์เขียว, วิจิตรา โพธิสาร, พิสชานันท์ สนธิธรรม. (2562). “การประยุกต์ใช้สื่อประสมผ่านกระบวนการสังเคราะห์คติพจน์ สุภาษิต คำพังเพยในวรรณคดีบทละครเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน. ” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 21(2) กรกฎาคม – ธันวาคม. หน้า 187 – 200.

40f741751b3f9179ab47181971ca4e3238d10475
อาจารย์ ดร.สุรีย์ฉาย สุคันธรัต

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก

วุฒิการศึกษา : ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประเทศ : THAILAND

นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย, ธราธร ภูพันเชือก, สุรีย์ฉาย สุคันธรัต, นวรัตน์ นิธิชัยอนันต. ถอดบทเรียนการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจของกลุ่มธุรกิจชุมชน. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 9”. วันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2561. หน้า 910 – 921. สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.

วิจิตรา โพธิสาร, ชูวงศ์ พรหมบุตร, จักรพงษ์ เจือจันทร์, สุรีย์ฉาย สุคันธรัต, มัญญนา จำปาเทศ, เสาวนีย์ ปรางค์ชัยกุล, พิมภัสสร ชูตระกูล, ประภาพร บุญปลอด. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการกับความพึงพอใจต่อบัณฑิตหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต. 19(4). 434 – 444.

d58033c46733ceaa9d3bc7ec704efa20620a0832
อาจารย์ ดร.ประภาพร บุญปลอด

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก

วุฒิการศึกษา : ปร.ด. ความเป็นผู้นำและการบริหารการศึกษา

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประเทศ : THAILAND

Boonplord, P. (2016). “Proposed Policy for International Education of Rajabhat University in Thailand.” In proceeding of the 8th Rajamangala Surin Conference. page D269 – D273. Surin : Rajamangala University of Technology ISAN, Surin Campus.

ศรัญญา นาเหนือ, ศิวาพร พยัคฆนันท์, อัครเดช สุพรรณฝ่าย, ธราธร ภูพันเชือก, ประภาพร บุญปลอด. ทักษะทรัพยากรมนุษย์และแรงงานของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนในจังหวัดชายแดนนอีสานใต้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5”. วันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2561. หน้า 203 – 208. เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

ประภาพร บุญปลอด. (2561). “คุณลักษณะและทักษะของผู้นำสถานศึกษาในการจัดการศึกษานานาชาติ ของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย.” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 20(ฉบับพิเศษ) : 159 – 171..

วิจิตรา โพธิสาร, ชูวงศ์ พรหมบุตร, จักรพงษ์ เจือจันทร์, สุรีย์ฉาย สุคันธรัต, มัญญนา จำปาเทศ, เสาวนีย์ ปรางค์ชัยกุล, พิมภัสสร ชูตระกูล, ประภาพร บุญปลอด. (2562). “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการกับความพึงพอใจต่อบัณฑิตหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์”. วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต. 19(4). 434 – 444.